គេងស្រមុកតិច, ជនសម័យទំនើប៖ ត្រូវតែអាន!

ប្រសិនបើអ្នកចង់ទទួលបានការយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីអ្វីដែលការគេងស្រមុកនិងវិធីជួយវាសូមយោងទៅលើការពិនិត្យរបស់ខ្ញុំអំពីឧបករណ៍ជំនួយ Sleep Well គេងលក់ស្រួល។

បញ្ហាស្រមុកភាគច្រើនអាចព្យាបាលបានដោយប្រើថ្នាំទោះយ៉ាងណាក៏មិនអាចព្យាបាលការស្រមុកបានដែរ។ មនុស្សជាច្រើនដែលមានបញ្ហាស្រមុកប្រើថ្នាំងងុយគេងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហើយដោយហេតុផលខ្លះពួកគេក៏អាចមានបញ្ហាដំណេកផងដែរ។ ការគេងមិនលក់ក៏ជាបុព្វហេតុសំខាន់នៃការដេកស្រមុកដែរ។ ការគេងគឺជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃជីវិត។ បើគ្មានវាយើងងងុយគេងហើយងងុយគេង។ ការស្រមុកគឺជារោគសញ្ញានៃការគេងមិនលក់។ ការគេងមិនលក់គឺជាបញ្ហាទូទៅមួយសម្រាប់ប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសឧស្សាហកម្ម។ មនុស្សដែលគេងស្រមុកភាគច្រើនមិនមានបញ្ហាផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តឬជំងឺផ្លូវចិត្តទេ។ យើងមិនចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងក្នុងការទិញថ្នាំងងុយគេងទេ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយវានៅតែមានផលិតផលជាច្រើនដែលអាចមានប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្សដែលស្រមុក។ ថ្នាំបំបាត់ការគេងស្រមុក (SNR) ដូចអ្វីដែលអ្នកទើបតែទិញអាចជួយកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃការស្រមុក។ ថ្នាំមួយចំនួនអាចជួយក្នុងរោគសញ្ញានៃការគេងមិនលក់និងការគេងមិនលក់។

តើបញ្ហាអ្វីខ្លះដែលស្រមុកអាចបណ្តាលឱ្យ?

ការស្រមុកអាចបណ្តាលឱ្យមានបញ្ហានៅក្នុងប្រព័ន្ធដង្ហើម។ មនុស្សដែលស្រមុកច្រើនតែដកដង្ហើមយឺត ៗ ។

ការពិនិត្យចុងក្រោយ

Airsnore

Airsnore

Jette Mosley

ព័ត៌មានជំនួយពិតប្រាកដសម្រាប់ Airsnore តិចជាងមុនត្រូវបានគេ Airsnore ។ បទពិសោធវិជ្ជមានជាច្រើននៃអ្នកប្...

SnoreBlock

SnoreBlock

Jette Mosley

ប្រសិនបើអ្នកជឿជាក់ទៅលើរបាយការណ៍រាប់មិនអស់ដែលកំពុងផ្សព្វផ្សាយដល់សាធារណជនអ្នកដែលស្រលាញ់ Snore Block ម...

Snoran Plus

Snoran Plus

Jette Mosley

សម្រាប់ការស្រមុកតិចជាងយ៉ាងខ្លាំង, Snoran Plus ទំនងជាវិធី Snoran Plus ។ ទាំងនេះបង្ហាញពីអ្នកទិញសប្បាយ...

ការពិនិត្យអានភាគច្រើន

Snore

Snore

Jette Mosley

ក្នុងនាមជាការណែនាំដ៏ពិតប្រាកដមួយសម្រាប់ការស្រមុកតិចផលិតផល Snore ថ្មីៗនេះត្រូវបានបង្ហាញ។ របាយការណ៍ធ្...